Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

8-14 sierpnia 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:

- nasypy – sekcja 1;

- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 1;

- wykopy – sekcja 1, 2, 3;

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 1, 2, 3;

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 3;

- humusowanie – sekcja 1, 2, 3, 4;

- hydroobsiew – sekcja 2, 3;

- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 1, 2;

- podbudowa z MCE – sekcja 1, 2;

- podbudowa z BA – sekcja 1, 2, 3;

- warstwa wiążąca BA – sekcja 1, 2, 3;

- warstwa ścieralna SMA – sekcja 2, 3;

- drenaż francuski – sekcja 1, 2;

- montaż bariery drogowej – sekcja 1, 2;

- roboty naprawcze po intensywnych deszczach – sekcja 1, 2, 3;

- obsypanie pobocza – sekcja 2, 3;

- skarpowanie – sekcja 1, 2;

- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 3;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-1:

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie;


Obiekt nr PZ-1A:

przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie warstwy ścieralnej;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie


Obiekt nr PZ-2:

humusowanie (grubość 70cm) (780m3);

prace przygotowawcze przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych;

prace wykończeniowe


Obiekt nr WD-5:

przygotowanie podłoża przed gruntowaniem na kapach;

montaż deski gzymsowej na gzymsie ścianki gruntu zbrojonego podpora C lewa strona;

wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą na ustroju nośnym;

prace wykończeniowe;

montaż korytek ściekowych na płycie ustroju nośnego;

betonowanie gzymsu na ściance z gruntu zbrojonego podpora C lewa i prawa strona;

uszczelnienie połączeń desek gzymsowych na gzymsie ścianki z gruntu zbrojonego podpora A strona; lewa i prawa;


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:

skarpowanie stożków podpora E;

przygotowanie podłoża przed gruntowaniem na kapach;

wykonanie wykopu pod ławę fundamentową na stożku podpora A i E nitka prawa;

betonowanie ławy oporowej stożka podpora E nitka lewa


Obiekt nr WE/PZ-7:

montaż deski gzymsowej na płycie ustroju nośnego nitka lewa i prawa;

montaż deskowania, zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej podpora C nitka lewa i prawa (pierwszy etap);

montaż deskowania wnęki dylatacyjnej podpora A nitka lewa i prawa;

montaż krawężnika na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona lewa;

montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona lewa;

wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe podpora A nitka lewa i prawa;

montaż zbrojenia płyty przejściowej podpora A nitka lewa;

wykonanie zasypki za przyczółkiem oraz stożka podpora A i C

demontaż deskowania ścianki zaplecznej (pierwszy etap) podpora C nitka prawa;

demontaż deskowania płyty ustroju nośnego nitka prawa;


Sekcja 3:

Obiekt nr WD-11:

roboty wykończeniowe


Sekcja 4:

Obiekt nr WE-12:

wykonanie wykopu pod stałe punkty geodezyjne przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;


Obiekt nr WE-13:

wykonanie wykopu pod stałe punkty geodezyjne przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie;


Obiekt nr PZ-14:

wykonanie wykopu pod stałe punkty geodezyjne przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;


Obiekt nr WE-14A:

montaż schodów skarpowych podpora A i B nitka prawa;

wykonanie wykopu pod stałe punkty geodezyjne przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;


Branża wodno-kanalizacyjna:

KANALIZACJA DESZCZOWA

KD29, KD31: Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 300 (79,3mb)

KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 400 (13,5mb)

KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200 (33,5mb)

KD29, KD31: Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn 500mm (5kpl.)

KD29: Montaż studni kanalizacyjnych z tw. Sztucznych DN 600 mm (1kpl.)

KD31: Montaż studni kanalizacyjnych żelbetowych DN 1200 mm (3kpl.)

W22: Wykonanie wylotu kanału DN 400 (1kpl.)


Budynek sanitarny MOP Kossaki:

MOP Architektura:

Licowanie cegłami klinkierowymi (50m2)

Sufity podwieszone (70m2)

Instalacja wentylacji:

przewody wentylacyjne (2,66m2)

Podstawy dachowe stalowe kołowe (5szt.)

wywietrzniki dachowe (5kpl.)

tłumiki akustyczne (3szt.)

Zawór samoregulujący (5szt.)

Zawór wyrównawczy (5szt.)

Wentylatory kanałowe (1kpl.)

Nawiewnik nadokienny Q = 40 - 50 m3/h (11kpl.)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25722 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców