Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

15-21 sierpnia 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:

- frezowanie – sekcja 1;

- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 1;

- wykopy – sekcja 1, 2;

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 1, 2;

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 1;

- humusowanie – sekcja 1, 2, 3, 4;

- hydroobsiew – sekcja 2, 3;

- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 1;

- podbudowa z MCE – sekcja 1, 2;

- podbudowa z BA – sekcja 2, 4;

- warstwa wiążąca BA – sekcja 4;

- warstwa ścieralna SMA – sekcja 3;

- drenaż francuski – sekcja 1;

- montaż bariery drogowej – sekcja 1, 2, 3;

- roboty naprawcze po intensywnych deszczach – sekcja 1, 2, 3, 4;

- skarpowanie – sekcja 1, 2;

- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 3, 4;

- roboty brukarskie – sekcja 1, 2;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-1:

montaż stałego punktu geodezyjnego przy obiekcie;

montaż reperów w stałych punktach geodezyjnych przy obiekcie


Obiekt nr PZ-2:

prace przygotowawcze przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych;

prace wykończeniowe;


Obiekt nr WD-5:

roboty wykończeniowe;

wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego odsłoniętych powierzchni betonowych płyty ustroju nośnego;

wykonanie nawierzchni na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych kapa lewa (70m2);

gruntowanie kapy strona prawa (238,8m2);


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:

wykonanie wykopu pod górną ławę fundamentową na stożku podpora E nitka lewa;

skarpowanie stożków podpora E strona lewa (26m3);

humusowanie stożków podpora E strona lewa i prawa (2180m2);


Obiekt nr WE/PZ-7:

montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego nitka lewa strona prawa i nitka prawa strona lewa

montaż zbrojenia kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona lewa i prawa;

montaż deski gzymsowej kapy chodnikowej na płycie ustroju nośnego nitka prawa strona lewa i prawa;

montaż deskowania, zbrojenia i betonowanie wnęk dylatacyjnych podpora A nitka lewa i prawa;

montaż deskowania i betonowanie płyty przejściowej podpora A nitka lewa;

montaż deskowania, i betonowanie zbrojenia płyty przejściowej podpora A nitka prawa

montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej drugi etap podpora C nitka lewa i prawa;

montaż deskowania i betonowanie warstwy dociskowej płyt przejściowych podpora C nitka lewa i prawa;

prace wykończeniowe;

zasypka przyczółka podpora A i C (2570m3);

wykonanie wykopu pod dolną ławę fundamentową na stożku podpora C nitka lewa;

montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka podpora C nitka lewa - etap I i II ;

montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych podpora C nitka lewa i prawa;


Sekcja 3:

Obiekt nr WE-8:

wykonanie umocnienia stożka kostką betonową podpora B nitka lewa;


Obiekt nr PZ-9:

wykonanie wykopu pod stały punkt geodezyjny przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;


Obiekt nr WE/PZ-10:

wykonanie wykopu pod stały punkt geodezyjny przy obiekcie;

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;


Obiekt nr WD-11:

montaż stałych punktów geodezyjnych na obiekcie i przy obiekcie;

prace wykończeniowe;


Sekcja 4:

Obiekt nr WE-12:

montaż schodów skarpowych podpora B nitka prawa;

montaż obrzeży skarpowych podpora B nitka prawa;

wykonanie umocnienia stożka kostką betonową podpora B nitka prawa;

montaż reperów w stałych punktach geodezyjnych przy moście;

prace wykończeniowe;


Obiekt nr WE-13:

montaż reperów w stałych punktach geodezyjnych przy obiekcie;

prace wykończeniowe;


Obiekt nr PZ-14:

montaż reperów w stałych punktach geodezyjnych przy obiekcie;

prace wykończeniowe;


Obiekt nr WE-14A:

montaż reperów w stałych punktach geodezyjnych przy obiekcie;

prace wykończeniowe;


Branża wodno-kanalizacyjna:

Kanalizacja deszczowa

KD10; KD11:

Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 300 (67mb)

KD10; KD11:

Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200

KD10; KD11: Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn 500mm (7szt. )

KD11: Montaż studni kanalizacyjnych z tw. Sztucznych DN 600 mm (2szt.)

KD10; KD11: Montaż studni kanalizacyjnych żelbetowych DN 1200 mm (3 szt.)

SW3: Montaż studni wpadowej Dn 1400 z zasuwą nożową Dn 600 z jednym osadnikiem (1 szt.)


Budynek sanitarny MOP Kossaki:

Realizacja ścian z klinkieru, układanie płytek, montaż instalacji oświetlenia


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

Zasilanie obiektów:

590+100 - 590+900; 591+400 - 592+000:

Budowa złącza kablowego ZK1 na gotowym fundamencie wraz z wyposażeniem (4 kpl)

Wykonanie uziomów szpilkowych Ø14,2/9 (4 kpl)

Wykonanie uziomów taśmowych FeZn 25x4mm (40 m )

Budowa złącza kablowego ZK1 na gotowym fundamencie wraz z wyposażeniem (4 kpl)

Wykonanie uziomów szpilkowych Ø14,2/9 (40 kpl)

Wykonanie uziomów taśmowych FeZn 25x4mm (4 m )


Branża telekomunikacyjna:

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych SRS-G 110/6,3 - km 589+800-589+925 (MOPII GOSIE) (50m)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25951 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców