Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

5 - 10 września 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 1, 2;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 2;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 2;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 4;
- hydroobsiew – sekcja 2;
- podbudowa z MCE – sekcja 1, 2;
- podbudowa z BA – sekcja 1, 2;
- warstwa wiążąca z BA – sekcja 1, 2;
- warstwa ścieralna – sekcja 1;
- montaż bariery drogowej – sekcja 2, 3;
- skarpowanie – sekcja 1, 2, 4;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 3;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 4;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 2, 4;
- frezowanie nawierzchni asfaltowej – sekcja 4;
- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 4;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr WD-5:
montaż deskowania i betonowania ławy oporowej stożka podpora A i C nitka lewa i prawa (2,5m3)


Sekcja 2:
Obiekt nr WE/PZ-6:
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowej;
montaż ścieków przykrawężnikowych na płycie ustroju - nitka lewa;
wykonanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą - nitka lewa

Obiekt nr WE/PZ-7:
montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej na długości skrzydeł nitka lewa i prawa oraz w pasie rodziału podpora C (15m3)
montaż deskowania i betonowania ławy oporowej stożka podpora A i C nitka lewa i prawa (2,5m3)
montaż deskowania i betonowanie ławy oporowej stożka podpora - II etap - C nitka lewa (3,5m3);
montaż krawężnika zanikającego na podporze C nitka prawa;
montaż rur odpływowych i zbiorczych w instalacji odwodnieniowej - nitka prawa;
demontaż podestów roboczych pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpora C nitka lewa i prawa;
skarpowanie stożka podpora C nitka lewa


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
montaż schodów skarpowych

Obiekt nr WE/PZ-10:
montaż schodów skarpowych - nitka lewa

Obiekt nr WD-11:
prace wykończeniowe


Sekcja 4:

Obiekt nr WE-12:
prace wykończeniowe; montaż schodów skarpowych
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-14:
montaż schodów skarpowych

⦁ Budynek sanitarny MOP Kossaki:
architektura:
roboty blacharskie (8%)

⦁ Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
KD33: Wykonanie wylotu kanału DN 300 (1 kpl.)

⦁ Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE:
SO1, SO2:
Montaż opraw oświetleniowych (67 kpl.)

⦁ Branża telekomunikacyjna:
586+850-587+200:
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie kat.gruntu IV, rury HDPE o średnicy 40mm dostarczone na bębnach, 1 rura w rurociągu (480 mb)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25718 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców