Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

12 - 18 września 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 1, 2;
- nasypy –sekcja 2, 4;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 2, 4;
- humusowanie – sekcja 1, 2;
- hydroobsiew – sekcja 1, 2;
- warstwa mrozoochronna/odsączająca – sekcja 2;
- montaż bariery drogowej – sekcja 1;
- skarpowanie – sekcja 1, 4;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 3, 4;
- frezowanie nawierzchni asfaltowej – sekcja 3;
- rozbiórka elementów dróg i ulic – sekcja 3, 4;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr WD-5:
prace porządkowe;
wykonanie uszczelnienia połączenia krawężnika z nawierzchnią z żywicy na płycie ustroju - nitka lewa;
wykonanie uszczelnienia połączenia kapy chodnikowej i deski gzymsowej na płycie ustroju i na długości skrzydełek


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
montaż korytek ściekowych przykrawężników na płycie ustroju - nitka lewa;
uszczelnienie korytek ściekowych przykrawężników na płycie ustroju - nitka prawa i lewa;
przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do wykonanie nawierzchni z żywic - epoksydowo poliuretanowych - nitka prawa;
prace wykończeniowe przy wpustach i ściekach prefabrykowanych;
prace przygotowawcze przed wykonaniem warstwy ścieralnej na nitce lewej

Obiekt nr WE/PZ-7:
prace wykończeniowe i porządkowe;
gruntowanie nawierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywic epoksydowo - poliuretanowych - nitka prawa i lewa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie chodnikowej - nitka lewa;
wiercenie otworów pod kotwy barier ochronnych nitka lewa i prawa;
humusowanie stożka podpora A i C nitka lewa;
wykonanie uszczelnienie krawężników na płycie ustroju i na długości skrzydełek

Obiekt nr WE-8:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na całym obiekcie


Sekcja 3:

Obiekt nr WE/PZ-10:
montaż schodów skarpowych - nitka prawa

Obiekt nr WD-11:
prace wykończeniowe


Sekcja 4:

Obiekt nr WE-13:
prace wykończeniowe

Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 300 (7,2 mb)
KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 400 (19 mb)
KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200 (11 mb)
KD29: Montaż studni kanalizacyjnych żelbetowych DN 1200 mm (2 kpl.)
W1a: Wykonanie wylotu przykanalików DN 200 (1 kpl)
W4: Wykonanie wylotu kanału DN 400 (1 kpl.)
Roboty towarzyszące

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
SO1 MOP Gosie:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2 (80 mb)
Ułożenie folii ochronnej (80 mb)
Roboty towarzyszące
ZASILANIE OBIEKTÓW
589+600 - 590+000 obniżanie 3 słupów na MOP Gosie:
Budowa złącza kablowego ZK6 na gotowym fundamencie wraz z wyposażeniem (1 kpl.)
Budowa złącza kablowego ZK1 na gotowym fundamencie wraz z wyposażeniem (1 kpl.)
Wykonanie uziomów szpilkowych Ø14,2/9 (2 kpl.)
Wykonanie uziomów taśmowych FeZn 25x4mm (20 m)

Branża telekomunikacyjna:
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ:
589+920 L MOP II GOSIE:
Mechaniczne wciąganie kabla do kanalizacji kablowej (300 mb)
589+810 L MOP II GOSIE:
Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie z łączówką 10p - Słupek SRP 900A (1 szt.)

Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C04:
umocnienie dna - połowice żerdzi (85 m)
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (20 mb)
BUDOWA ŁĄCZNOŚCI
586+800-587+000P, 588+000-588+070P:
Budowa rurociągu kablowego HDPE Fi·40/3,7·mm (300 mb)
586+900 P:
Budowa obiektów podziemnych z rur z tworzyw sztucznych SRS-G 140/8,0 pod drogami (6 m)
588+100:
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych (1 szt.)

Budynek sanitarny MOP Kossaki:
architektura:
Licowanie cegłami klinkierowymi (100 m2)
roboty blacharskie i dekarskie (1%)
osadzenie ościeżnic drzwiowych dla drzwi wewnątrz budynku (11 szt.)
tynki zwykłe ścian i słupów (150 m2)
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej. Sufit kasetonowy rozmiar płyt 0,6*0,6 (50 m2)
Licowanie ścian płytkami (5m2)
instalacje elektryczne:
montaż złącza kablowo-przyłączowego (1 kpl.)
montaż łączników instalacyjnych (25 szt.)
podłączenie bojlera (1 szt.)
instalacja odgromowa - przewody naprężane pionowe i poziome (30 m)
instalacja odgromowa - przewody nienaprężane pionowe (7 m)
instalacja wod-kan:
Baterie umywalkowe - elektroniczna (19 kpl.)
Baterie natryskowa z mieszaczem (4 kpl.)
Dodatki za podejścia dopływowe (35 szt.)
Dodatki za obustronne podejścia do wodomierzy (1 kpl.)
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 10 mm (25 szt.)
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm (2 szt.)
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm (2 szt.)
Zawory termostatyczne regulacyjne do instalacji cyrkulacji c.w.u. o śr. nominalnej 20 mm (3 szt.)
Osadnik FS o śr. nominalnej 40 mm (1 szt.)
Zawory antyskażeniowy o śr. nominalnej 40 mm (1 szt.)
Zawór redukcyjny o śr. nominalnej 25 mm (1 szt.)
Zawór bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20 mm (1 szt.)
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm (1 kpl.)
Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 (1 kpl.)
Pompa cyrkulacyjna (1 kpl.)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) (216 m)
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych (14 podejść)
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (3 szt.)
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (8 szt.)
Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm (8 szt.)
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar (2 kpl.)
instalacja wentylacji:
Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych (1 szt.)
Wywietrzniki dachowe typ WLO o śr. do 200 mm (1 kpl.)
Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm (3 szt.)
Zawór samoregulujący o śr. do 160 mm (8 szt.)
Zawór wyrównawczy o śr. do 160 mm (11 szt.)
Wentylator kanałowy typ R 125 mm z osprzętem (2 kpl.)
Nawiewnik nadokienny Q = 40 - 50 m3/h (9 szt.)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25916 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców