Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

19 - 24 września 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 1;
- nasypy – sekcja 4;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 1, 2, 3, 4;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – sekcja 2;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 4;
- hydroobsiew – sekcja 1, 2, 3;
- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 2, 4;
- montaż bariery drogowej – sekcja 2;
- skarpowanie – sekcja 2, 4;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 3;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 3;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 3;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 2;
- drenaż francuski – sekcja 3;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace porządkowe

Obiekt nr WD-5:
prace porządkowe
wykonanie uszczelnienia połączeń pomiędzy nawierzchnią z żywic epoksydowo - poliuretanowych, a deską gzymsową;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany z gruntu zbrojonego podpora A nitka lewa


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
przygotowanie powierzchni kapy chodnikowej na nitce lewej pod wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych;
prace porządkowe i wykończeniowe
Obiekt nr WE/PZ-7:
wykonanie uszczelnienia styków krawężników na płycie ustroju na długości skrzydełek;
przygotowanie nawierzchni kapy chodnikowej do wykonania nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych - nitka lewa;
montaż barier ochronnych - nitka lewa
wykonanie uszczelnienia nawierzchni kap chodnikowych z deską gzymsową na płycie ustroju i na długości skrzydełek - nitka lewa;
prace porządkowe i wykończeniowe


Sekcja 3:

Obiekt nr PZ-9:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpora A i B;
prace porządkowe

Obiekt nr WE/PZ-10:
naprawa humusowania stożków podpora C nitka lewa i prawa (910m3)

Obiekt nr WD-11:
prace wykończeniowe


Sekcja 4:

Obiekt nr PZ-14:
prace wykończeniowe


Branża wod-kan:

KANALIZACJA DESZCZOWA:
KD29: Ułożenie rur kanalizacyjnych PP SN 8 kN/m2 DN 300 (11 m);
KD33a, KD38: Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200 (12,5 m);
KD36b; KD36c; KD33a: Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn 500mm (4 kpl.);
KS29: Montaż studni kanalizacyjnych z tw. Sztucznych DN 600 mm (1 kpl.);
KD26: Montaż studni wpadowej Dn 1200 z zasuwą nożową Dn 300 z jednym osadnikiem (1 kpl.)


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

ZASILANIE OBIEKTÓW
592+400-592+600
zasilanie urządzeń obsługi MOP Kossaki, urządzeń telematyki Si-6, Si-7, Si-8, Si-9, Si-10, Si-11, Si-12 oraz szafy
oświetleniowej SO-5 (nN):
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x120mm2 (4,82 mb);
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YAKY 3x120mm2 (834,78 mb);
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YAKY 3x35mm2 (291,72 mb);
Budowa złącza kablowego ZK1 na gotowym fundamencie wraz z wyposażeniem (1 kpl.);
Ułożenie rury ochronnej DVK Ø110 mm (12 m);
Wykonanie uziomów szpilkowych Ø14,2/9 (10 kpl.);
Wykonanie uziomów taśmowych FeZn 25x4mm (1 m);
Ułożenie folii ochronnej (1502,26 );
Roboty towarzyszące


Branża telekomunikacyjna:

BUDOWA ŁĄCZNOŚCI
589+920-593+400:
Prace związane z przygotowaniem do wdmuchnięcia oraz spawania światłowodu (czyszczenie studni ) (21 kpl.);
593+650-593+730: Budowa rurociągu kablowego HDPE Fi·40/3,7·mm (80 mb);
589+920-593+400: Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni, Sz-2.2 (9 szt.)

Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C04:
umocnienie dna - połowice żerdzi (188 m)
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (24 mb)


Budynek sanitarny MOP Kossaki:

architektura:
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrz lokalowe, jednodzielne pełne (17 szt.)
wyposażenie budynku (lustra, poręcza, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki, pojemniki na odpady, pojemniki na mydło, suszarki do rąk, wieszaki) (89%)
instalacja wod-kan:
Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie 230V (4 kpl.)
Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna nożna podłogowa (16 kpl.)
Baterie natryskowa z mieszaczem (4 kpl.)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25909 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców