Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

26 września - 01 października 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 3, 4;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 3, 4;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 4;
- hydroobsiew – sekcja 1, 2, 3;
- warstwa odsączająca/mrozoochronna – sekcja 4;
- podbudowa z MCE – sekcja 3, 4;
- warstwa wiążąca z BA - sekcja 2;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 1;
- montaż bariery drogowej – sekcja 1, 2;
- skarpowanie – sekcja 2;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 2, 3;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1, 2, 3;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 1, 2;

Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-1A:
prace wykończeniowe;
wykonanie uszczelnienia nawierzchni kapy chodnikowej z krawężnikiem i deską gzymsową na płycie ustroju


Sekcja 2:
Obiekt nr WE/PZ-6:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
gruntowanie powierzchni kap chodnikowych pod wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych - nitka lewa i prawa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych nitka lewa strona lewa

Obiekt nr WE/PZ-7:
wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni kap chodnikowych i deski gzymsowej na płycie ustroju i na długości skrzydełek - nitka lewa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie chodnikowej - nitka prawa

Sekcja 3:
Obiekt nr WD-11:
prace wykończeniowe


Sekcja 4:

Obiekt nr PZ-14:
prace wykończeniowe


⦁ Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
KD36b; KD36c:
Ułożenie rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PP SN 8 kN/m2 DN 200(8,6 mb)
W4k; W4k; W31a:
Wykonanie wylotu przykanalików DN 200 (3 kpl.)

⦁ Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
SO3 MOP Gosie:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2 + folia ochronna (90 mb)
Ułożenie rury ochronnej DVK Ø110mm (50 mb)
Ułożenie rury ochronnej SRS Ø110mm (15 mb)
Roboty towarzyszące

⦁ Branża telekomunikacyjna:
BUDOWA ŁĄCZNOŚCI
589+920-593+360:
Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE Fi·40/3,7·mm (5,54 km)
589+920-593+360:
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa Raychem FOSC 400A4, jeden spajany światłowód, kasety spawów S08–
2szt., osłonki SMOUV 45mm (33 szt.)
589+920-593+360:
Kable telekomunikacyjne Z-XOTKtd 4J L=1001m (1,92 km)
591+970-593+360:
Kable telekomunikacyjne Z-XOTKtd 14J L=2345 m (2,05 km)
589+922-591+970:
Kable telekomunikacyjne Z-XOTKtd 18J L=2631m (2,53 km)

⦁ Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym (70mb palisady)
umocnienie dna - połowice żerdzi (45 m)

⦁ Przebudowa przejazdu kolejowego:
591+000 przejazd kolejowy kat. B w km 51,880 linii kolejowej nr 36 Ostrołęka Łapy:
Montaż szafy kontenerowej SSP (1 kpl.)
Montaż zapór drogowych (2 kpl.)
Montaż sygnalizatora drogowego sygnalizacji przejazdowej ( dwa światła czerwone) (2 kpl.)
Montaż tarczy ostrzegawczej przejazdowej ToP (2 szt.)
Montaż czujników koła przy torze kolejowym (4 szt.)
Montaż elektromagnesów torowych z podstawą przy torze kolejowym (2 kpl.)
Zabudowa urządzenia zdalnej kontroli na nastawni dysponującej w Łapach (1 kpl.)
Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył, ilość żył 2-10 (12 szt.)
Budowa urządzeń TVU (1 kpl.)
Przebudowa oświetlenia zewnętrznego (70 mb)

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25917 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców