Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

10-15 października 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- wykopy – sekcja 1;
- nasypy – sekcja 2;
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 2;
- humusowanie – sekcja 3, 4;
- hydroobsiew – sekcja 2, 3, 4;
- podbudowa z BA – sekcja 3;
- warstwa wiążąca z BA - sekcja 1, 3;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 2, 3;
- skarpowanie – sekcja 1;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 2, 4;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 2;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 3;
- montaż przepustu – sekcja 3, 4;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 1;
- montaż bariery drogowej – sekcja 2;


Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Sekcja 1:
Obiekt nr PZ-1:
prace wykończeniowe;
wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni kapy chodnikowej z krawężnikiem oraz deską gzymsową na płycie ustroju - nitka prawa;

Obiekt nr PZ-1A:
prace wykończeniowe

Obiekt nr PZ-2:
montaż deskowania i zbrojenia wieńca żelbetowego - konstrukcja K3 - od strony Białegostoku;
betonowanie wieńca żelbetowego - konstrukcja K3 - od strony Białegostoku (11m3);
prace przygotowawcze przed betonowaniem oraz montaż deskowania i zbrojenia wieńca żelbetowego konstrukcji K-4 - strona Białystok;
betonowanie wieńca żelbetowego konstrukcji K4 - od strony Białegostoku (7m3);
betonowanie warstwy wyrównawczej -pod ekrany przeciwolśnieniowe I etap - (10m3) od strony Białegostoku i Warszawy (10m3);
betonowanie wieńca żelbetowego konstrukcji K4 - od strony Warszawy (7m3);
betonowanie warstwy wyrównawczej -pod ekrany przeciwolśnieniowe II etap - (14,5 m3) od strony Białegostoku ;

Obiekt nr WD-5:
prace wykończeniowe;


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
przygotowanie powierzchni pod wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych kap nitka lewa i prawa;
gruntowanie powierzchni kap chodnikowych pod wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie zewnętrznej - nitka prawa;
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie wewnętrznej - nitka prawa;
wykonywanie schodów skarpowych;

Obiekt nr WE/PZ-7:
prace wykończeniowe;
wykonanie uszczelnienia połączenia deski gzymsowej z nawierzchnią kap na płycie i na skrzydłach;


⦁ Branża wod-kan:
KANALIZACJA DESZCZOWA
W31: Wykonanie wylotu kanału DN 400
W36a: Wykonanie wylotu przykanalików DN 200

⦁ Branża elektryczna i elektroenergetyczna:
OŚWIETLENIE
601+000-601+550
SO2:
Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2
Ułożenie rury ochronnej DVK Ø110mm
SO1:
Montaż słupa oświetleniowego

⦁ Branża telekomunikacyjna:
589+970-593+560
prace wykończeniowe i porządkowe - czyszczenie studni oraz ich niwelacja, zakładanie opisówek

⦁ Branża melioracyjna:
PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym
umocnienie dna - połowice żerdzi

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 25926 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców