Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

17 - 22 października 2016

Roboty drogowe prowadzone prace:
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa – sekcja 4;
- humusowanie – sekcja 1, 2, 3, 4;
- hydroobsiew – sekcja 1, 3;
- podbudowa z MCE – sekcja 2, 3, 4;
- podbudowa z BA – sekcja 2, 3, 4;
- warstwa wiążąca z BA - sekcja 2, 3, 4;
- warstwa ścieralna SMA – sekcja 1, 2;
- sadzenie drzew, krzewów – sekcja 1, 2, 3, 4;
- roboty brukarskie – sekcja 1, 3;
- betonowanie słupków ogrodzeniowych – sekcja 1, 2;
- ustawianie ogrodzenia z siatki metalowej – sekcja 3;
- montaż przepustu – sekcja 1;
- umocnienie rowu darniną – sekcja 1;

Na obiektach mostowych trwają następujące roboty:

Branża mostowa


Sekcja 1:

Obiekt nr PZ-1:
wykonanie uszczelnienia styku nawierzchni kapy chodnikowej z krawężnikiem oraz deską gzymsową na płycie ustroju;

Obiekt nr PZ-1A:
prace wykończeniowe;

Obiekt nr PZ-2:
montaż zbrojenia, deskowania fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych;
montaż deskowania i betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty ekranów przeciwolśnieniowych;
betonowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych od strony Białegostoku i Warszawy;
ustawianie barier betonowych;
przygotowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty ekranów przeciwolśnieniowych;
Obiekt nr WD-5:
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni ustroju nośnego;
prace wykończeniowe;


Sekcja 2:

Obiekt nr WE/PZ-6:
wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo - poliuretanowych na kapie zewnętrznej - nitka prawa;
montaż slupów mostowych H=2.0;
prace wykończeniowe;

Obiekt nr WE/PZ-7:
prace wykończeniowe;
przygotowanie powierzchni betonowych podpór i ustroju nośnego pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych powierzchni ustroju nośnego od strony Białegostoku;

Obiekt nr PZ-7A:
prace wykończeniowe;

Obiekt nr WE-8:
montaż słupów mostowych H=2.5;


Branża wod-kan:

KANALIZACJA DESZCZOWA
W4h; W4i: Wykonanie wylotu przykanalików DN 200;
W4f: Wykonanie wylotu kanału DN 300


Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

OŚWIETLENIE
SO2: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2; Ułożenie rury ochronnej DVK Ø110mm; Montaż słupa
oświetleniowego; Roboty towarzyszące;
SO1: Montaż słupa oświetleniowego;
SO4: Montaż słupa oświetleniowego;
SO6: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 5x35mm2; Roboty towarzyszące;


Branża telekomunikacyjna:

589+920-593+360: prace wykończeniowe - spawanie w przełącznicy (S.C./APC)
589+920-593+361: prace wykończeniowe - wprowadzanie światłowodu do przełącznicy
589+920-593+360: pomiary tłumienności i reflektometryczne


Branża melioracyjna:

PRZEBUDOWA MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
rów mel. C05:
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym; umocnienie skarp - wykonanie kwater palisadowych;
umocnienie dna - połowice żerdzi;
umocnienie dna - wykonanie palisad;

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 22277 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców