Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Projekt

Dofinansowanie:

W dniu 09.10.2015 została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0007/15-00 dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo –Jeżewo” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ogólna kwota dofinansowania: 620 833 868,42 PLN

Omawiana inwestycja jest jednym z dwóch kontraktów objętych umową o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0007/15-00.

Nazwa Kontraktu:


„Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700”,

Nr Kontraktu na roboty: 16/D/2013/2014 z dnia 07.08.2014


Opis Inwestycji:


Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina (z obwodnicą włącznie) - od km 586+310 do km 601+700.


Inwestycja polega na całkowitej przebudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wraz z budową dwóch węzłów drogowych i budową dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych.


Rozbudowywana droga krajowa nr 8 o przebiegu: Kudowa Zdrój (granica państwa) – Kłodzko – Wrocław – Piotrków Trybunalski – Warszawa - Białystok – Suwałki – Budzisko (granica państwa) należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Zaliczona jest do międzynarodowej sieci dróg pod nr E67 i jest położona w Korytarzu nr I transeuropejskiej sieci komunikacyjnej.

Kontrakt pn.: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700”, jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Kontrakt na roboty budowlane jest realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" - FIDIC.


Okres Realizacji:


Wykonawca Umowę na przeprowadzenie robót budowlanych nr 16/D/2013/2014 podpisał w dniu 07.08.2014. Okres realizacji inwestycji wg zapisów Umowy wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia - 15 marca) zatem planowane zakończenie inwestycji przypada na grudzień 2016 r.


Zakres robót objętych umową:


Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2x2 i długości 15,39 km wraz z budową 15 obiektów inżynierskich, węzłów drogowych: „Kołaki” (mający za zadanie zastąpić dotychczasowe skrzyżowanie DK 8 z drogami powiatowymi: 1938B w kier. msc. Gosie Małe oraz 1984B w kier. msc. Czachy-Kołaki), „Mężenin” (pośrednio łączący S8 z trasą wojewódzką nr 679 i powiatową nr 1973B) oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II – „Kołaki” oraz MOP III – „Kossaki”.


Budowa bezkolizyjnych węzłów ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa w skomunikowaniu ruchu lokalnego z drogą ekspresową na przebudowywanym odcinku.


W kilometrze 590+990 trasa przecina linię kolejową nr 36 relacji Ostrołęka – Łapy. W tym miejscu przewidziano wykonanie wiaduktu WE/PZ-6 umożliwiającego bezkolizyjne przejście drogi ekspresowej nad linią kolejową.


Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 8 stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S8 pełniącej kluczową rolę dla tranzytowego transportu krajowego (łączącego centrum kraju ze wschodnią granicą państwa) oraz międzynarodowego (połączenie tranzytowego pomiędzy Litwą i Białorusią a wschodnią i centralną Polską).


Kontrakt w liczbach:


Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 434 833 187,91 zł brutto

Maksymalna wartość zobowiązania: 465 271 511,06 zł brutto

Wartość kontraktu na zarządzanie: 8 273 478,15 zł brutto

Liczba obiektów inżynierskich: 15 szt.

Liczba przepustów: 70 szt.

Roboty ziemne (nasypy): 1 735 680 m3


Całkowita powierzchnia nawierzchni bitumicznych:

Warstwa wiążąca: 447 178,00 m2

Warstwa ścieralna: 489 872,00 m2

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 36598 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców