Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszków-Białystok, odc. Wiśniewo-Jeżewo
Nr POIS.03.01.00-00-007/15

Zakres

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa –Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina, oraz budowę drogi S8 po nowym śladzie na odcinku obwodnicy Mężenina w km 597+600 do 601+700. Całkowita długość drogi S8 objętej inwestycją wynosi 15,39 km.

Projektowane parametry techniczne drogi ekspresowej S 8:

- klasa techniczna drogi: S

- kategoria ruchu: KR 6

- prędkość projektowa: 100 km/h

- prędkość miarodajna: 110 km/h

- liczba pasów ruchu: 4 (przekrój 2x2)

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami

- szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m


Zakres budowy drogi S8, obejmuje w szczególności:


A/ Roboty przygotowawcze:

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
wycinkę drzew i krzewów,
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
rozbiórkę elementów dróg i ulic,
rozbiórkę budynków,
rozbiórkę kolidującej infrastruktury technicznej.

B/ Roboty drogowe w zakresie:

budowy dwujezdniowej drogi klasy S,
budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
budowę węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
budowę elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wyposażenia drogi,
budowę Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą (MOP II – „Kołaki” oraz MOP III – „Kossaki”).

C/ Budowę obiektów inżynierskich:


D/ Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
budowę systemu odwodnienia dróg,
budowę kanału technologicznego,
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami w tym

E/ Usunięcie kolizji

urządzeń melioracyjnych i umocnienia cieków naturalnych
linii energetycznych
linii teletechnicznych
sieci wodociągowej

F/ Przebudowa urządzeń przejazdu kolejowego z kat. D na kat. B


G/ Wykonanie urządzeń ochrony środowiska w postaci ekranów akustycznych oraz wykonanie nasadzeni drzew i krzewów.

H/ Budowa dwóch węzłów drogowych:

Wideo

Zdjęcia

Galeria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęćGaleria zdjęć

Podmiot odpowiedzialny

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

reprezentowany przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Wykonawca

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65
00165 Rzym (Włochy)

Zarządzanie i nadzór

Konsorcjum Firm:

Lider: SAFEGE
15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja

Biuro Konsultanta SAFEGE
Ul. Wojska Polskiego 39
18-301 Zambrów
Tel./Fax. +48 86 271 39 44
e-mail: konsultant.zambrow@safege.pl

Partner: CertusVia Sp. z o.o
ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa

Partnerzy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.plCentrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Odwiedziny

Odwiedziło nas 30414 osób.


Dla podwykonawców

Serwis dla podwykonawców

Poradnik dla podwykonawców